DIGNIFYING THE INSTITUTION OF FATWA ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF QAWAID FIQHIYYAH MEMARTABATKAN INSTITUSI FATWA MENURUT PERSPEKTIF QAWAID FIQHIYYAH

Main Article Content

Mohd Izzuddin Mohd noor

Abstract

Fatwa is very important to the Muslim especially in facing the modern life nowadays. This is because there are many new things that require the latest fatwas to facilitate the affairs of the lives of Muslims. Therefore, the fatwa institution needs to be elevated as respected and revered organization. This study aims to see the ways that can be used to elevate the institution of fatwa from the point of view of Qawaid Fiqhiyyah. The form of this study is qualitative which gathers information from the books of turath, contemporary books, scholarly studies, as well as current fatwas related to fatwas, fatwa institutions and Qawaid Fiqhiyyah. All this information will be examined to get the best worldview related to the steps that can be taken to elevate the institution of fatwa from the perspective of Qawaid Fiqhiyyah. The results show that Qawaid Fiqhiyyah can be a guiding instrument to elevate the institution of fatwa. In conclusion, the application of Qawaid Fiqhiyyah needs to be expanded in the form of action and implementation in all fatwa institutions.

Article Details

Section
Articles

References

Abdul Haq Hamish. (2007). Qadaya Fiqhiyyah Muasarah. Sharjah: Jamiah al-Shariqah.
Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2000). Sahih Bukhari. t.t: Dar Thuq al-Najah.
Al-Dusaki, Muhsin Salih. (2007). Dawabit al-Fatwa Fi al-Syariah al-Islamiyyah. Makkah: Maktabah Nuzar Mustafa al-Baz.
Ali Haidar. (1991). Durar Al-Hukam Fi Syarh Majallah Al-Ahkam. t.t: Dar al-Jil.
Al-Nadwi, Ali. (1994). Al-Qawaid al-Fiqhiyyah. Damsyik: Dar al-Qalam.
Al-Qarafi, Ahmad bin Idris. (t.t). Al-Furuq. t.t: Alam al-Kutub.
Al-Sadlan, Saleh bin Ghanim. (1996). Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra Wa Ma Tafarra’ ‘Anha. Riyadh: Dar Balnisyyah.
Al-Subki, Abdul Wahab bin Taqiyuddin. (1991). Al-Ashbah Wa al-Nazair. t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
Al-Zarkashi, Muhammad bin Abdullah. (1994). Al-Bahr al-Muhit Fi Usul Fiqh. T.t: Dar al-Kutubi.
Al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad. (1989). Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah. Damsyik: Dar al-Qalam.
Al-Zuhaili, Muhammad Mustafa. (2006). Al-Qawaid al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqatuha Fi al-Mazahib Al-Arbaah. Damsyik: Dar Al-Fikr.
Ibnu Amir Haj, Muhammad bin Muhammad. (1983). Al-Taqrir Wa Tahbir. t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
Ibnu Hamdan, Ahmad bin Hamdan. (2015). Sifat al-Mufti Wa al-Mustafti. Riyadh: Dar al-Samiie.
Ibnu Hanbal, Ahmad bin Muhammad. (2001). Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Muasassah Al-Risalah.
Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. (t.t). Sunan Ibnu Majah. t.t: Dar Ihya Kutub Arabiyyah.
Muhammad Ikhlas Rosele. (2017). Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Di Malaysia: Peranan Dan Relevansi Penubuhannya. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa, 10(1), 89-100.
Muhammad Naqib bin Hamdan. (2019). Himpuna Fatwa Jordan. Selangor: Santai Ilmu Publication.
Muslim bin Al-Hajaj. (t.t). Sahih Muslim. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi.
Uthman Syibir. (2007). Al-Qawaid al-Kuliyyah Wa Dhawabit al-Fiqhiyyah Fi al-Syariah al-Islamiyyah. Amman: Dar Al-Nafais.
http://www.saaid.net/arabic/35.htm(Diakses pada 24 Julai 2021).
https://ar.islamway.net/article/74883/الفتوى-في-اللغة-و-الاصطلاح (Diakses pada 24 Julai 2021).
https://csi.qu.edu.sa/files/shares/ المؤتمرات%20والفاعليات/بحوث%20المحور%20الثالث/04.pdf(Diakses pada 31 Julai 2021).
https://www.astroawani.com/berita-malaysia/mufti-wilayah-akui-tekanan-punca-pihak-tidak-setuju-kenyataan-haram-rentas-negeri-304056(Diakses pada 1 Ogos 2021).
https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2021/05/812750/isu-haram-langgar-larangan-rentas-negeri-untuk-beraya-selesai(Diakses pada 1 Ogos 2021).