Via Syahdaniya, Afif, and Samsul Rifa’i. 2021. “Dekonstruksi Haji Dan Umrah Dalam Dakwah ”. Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah 3 (2), 109-23. https://doi.org/10.32939/ishlah.v3i2.89.