Via Syahdaniya, A., & Rifa’i, S. (2021). Dekonstruksi Haji Dan Umrah Dalam Dakwah . Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, 3(2), 109-123. https://doi.org/10.32939/ishlah.v3i2.89