Maqasid al-Qur’an Perspektif Muhammad al-Ghazali

Main Article Content

ABDUL MUFID

Abstract

Kajian tentang maqashid Al-Qur’an urgen untuk dilakukan, karena dengan menguasai maqashid Al-Qur’an akan mampu mengharmonisasikan antara inti misi Al-Qur’an dengan sendi-sendi pokok kehidupan. Tulisan yang didasarkan studi kepustakaan ini berusaha mengeksplorasi metode Muhammad al-Ghazali dalam menguak maqashid Al-Qur’an. Penelitian ini bertujuan menggali metode yang digunakan Muhammad al-Ghazali untuk mengungkap maqasid Al-Qur’an dengan menjawab sejumlah pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana metode Muhammad al-Ghazali dalam mengungkap maqashid Al-Qur’an? Apa saja langkah pra penelitian yang ditempuh al-Ghazali sebelum merumuskan metode maqashid Al-Qur’an? Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa al-Ghazali menawarkan lima metode untuk dapat menyingkap maqashid Al-Qur’an. Pertama, perenungan yang mendalam atas teks-teks Al-Qur’an dan mengoptimalkan akal. Kedua, penggunaan dua mekanisme sekaligus, yakni berpikir induktif dan analisis, serta melacak berbagai teks dan tanda yang menunjukkan adanya maqasid. Ketiga, pembacaan menyeluruh terhadap teks-teks wahyu sehingga tidak holistik, literal, dan sektarian. Keempat, selalu bercengkerama dengan Al-Qur’an sembari menginterogasi ayat-ayatnya untuk mengeksplorasi kedalaman maknanya. Kelima, mencurahkan kemampuan untuk memproduksi fikih realitas.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
MUFID, A. (2020). Maqasid al-Qur’an Perspektif Muhammad al-Ghazali. Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, 2(1), 65-93. https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i1.4
Section
Articles

References

‘Abduh, Mahmud. 2009. Muhammad al-Ghazali Da’iyah an-Nahdah al-Islamiyyah, Cet Ke-1. Beirut: Markaz al-Hadarah li Tanmiyah al-Fikr al-Islami.
Abdo K. Qaid, Nashwan & Radwan J. el-Atrash. 2013. At-Tafsir al-Maqashidi: Isykaliyyah at-Ta’rif wa al-Khasa’is. Quranica, International Journal of Quranic Research, 5 (2).
Abu as-Sa’ud, Muhammad bin Muhammad.t.t. Irsyad al-‘Aql as-Salim ila Mazaya Al-Qur’an al-Karim (Tafsir Abi as-Sa’ud), Vol. 5. Beirut: Dar Ihya’ at-Turas.
Abu Zaid, Wasfi ‘Asyur. 2013. At-Tafsir al-Maqashid li Suwar al-Qur’an al-Karim. Makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Usuluddin Universitas al-Amir Abd al-Qadir Aljazair pada tanggal 4-5 Desember 2013.
Akademi Bahasa Arab di Kairo. 1980. Al-Mu’jam al-Wasit. Beirut: Dar al-Hadis.
Ali Akbar dan Hidayatullah Ismail.2016. Metode Tahfidz Al-Qur’an di Pondok Pesantren Kabupaten Kampar. Jurnal Ushuluddin, 24 (1).
As’ad, Ali. 2010. Maqashid Qur’aniyyah Yunatu Biha at-Tamkin al-Usari. Jurnal Ekonomi dan Perundang-undangan Universitas Damaskus, 26 (2).
As’ad, Ali Muhammad. 2017. At-Tafsir al-Maqashidi li Al-Qur’an al-Karim. Jurnal Islamiyyah al-Ma’rifah, 23 (89).
Atrash (el), Radwan Jamal dan Nahswan Abdo Khalid Qaid. 2011. Al-Jazur al-Tarikhiyyah li al-Tafsir al-Maqashidi li al-Qur’an al-Karim. Journal Islam in Asia, (1).
Auda, Jaser Auda. 2015. Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah (Rosidin dan Ali Abd Mun‘im, Penerjemah.). Bandung: Mizan.
Badawi, Abdurrahman. 1977. Manahij al-Bahs al-‘Ilmi, Cet Ke-3. Kuwait: Wakalah al-Matbu’ah.
Budukhah, Mas’ud. 2011. Juhud al-‘Ulama’ fi Istinbat Maqashid Al-Qur’an al-Karim. Seminar Ilmiah Pertama Bagi Para Peneliti al-Qur’an dan Ulumul Qur’an.
Burghus, Tib. 1993. Al-Ab’ad al-Manhajiyyah li Isykaliyah at-Taghyir al-Hadari wa Darurah al-Manhaj, Cet Ke-1. Al-Jaza’ir: Dar al-Yanabi’ li an-Nasyr wa al-I’lam.
Chirzin, Muhammad. 2007. Kearifan Al-Qur’an. Yogyakarta: Pilar Media.
Fadlullah, Mahdi. 1998. Usul Kitabah al-Bahs wa Qawa’id at-Tahqiq, Cet Ke-2. Beirut: Dar at-Tali’ah.
Fawaid, Ah. 2017. Maqasid Al-Qur’an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Penafsiran Thaha Jabir al-‘Alwani. Jurnal Madania, 21 (2).
Ghazali (al), Muhammad. 2005. Kaifa Nata’amalu ma’a Al-Qur’an, Cet Ke 7. Kairo: Nahdah.
.2000. Ma’a Allah Dirasat fi ad-Da’wah wa ad-Du’ah, Cet Ke-4. Damaskus: Dar al-Qalam.
.2000. Nahwa Tafirin Maudu’iyyin li Suwar Al-Qur’an al-Karim, Cet Ke- 4. Kairo: Dar asy-Syuruq.
.2005. Nazrat fi Al-Qur’an, Cet Ke-5. Kairo: Nahdah Misr.
.2001. Raka’iz al-Iman Baina al-‘Aql wa al-Qalb. Kairo: Dar asy-Syuruq.
.1987. Sirru Ta’akhkhur al-‘Arab wa al-Muslimin. Kairo: Dar ar-Rayyan li at-Turas.
.2003. Turasuna al-Fikri fi Mizan asy-Syar’i wa al-‘Aql, Cet Ke-5. Kairo: Dar asy-Syuruq.
Humaidi, Abdul Karim. 2007. Al-Madkhal ila Maqashid Al-Qur’an, Cet Ke-1. Riyadh: Maktabah ar-Rusyd.
Husni, Ismail. 1995. Nazariyah al-Maqasid ‘Inda al-Imam Muhammad at-Tahir ibn ‘Asyur, Cet Ke-1. Virginia: Al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikri al-Islami.
Ibnu Abdis Salam, Izzuddin. 1993. Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Vol. 1. Kairo: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah.
Ibnu Asyur, Tahir. 1984. Muqaddimah al Tahrir wa al Tanwir, Vol 1. Tunisia: Daar al-Tunusiyyah li al-Nasyr.
. 1366. Maqashid asy-Syari’ah al-Islamiyyah, Cet Ke-1. Tunisia: Maktabah al-Istiqamah.
Ibnu al-Asir. 1979. An-Nihayah fi Gharib al-Asar. Ed. Tahir Ahmad az-Zawi & Mahmud Muhammad at-Tanahi, Cet Ke-2, Vol. 1. Beirut: Al-Maktabah al-‘Ilmiyyah.
Kasynit al-Jaza’iri, Izzuddin bin Sa’id. 2011. Ummahat Maqashid Al-Qur’an, Cet Ke-1. Amman: Dar Majdalawi.
Mahmud Ghanim, Abdul Hamid. 2001. At-Tafsir al-Maudu’i, Jurnal al-Bayan. 165.
Manzur, Ibnu. 2003. Lisan al-‘Arab, Vol. 14. Beirut: Dar Sadir.
Milal, Yunus. 2010. Manhaj asy-Syaikh Muhammad al-Ghazali fi Ta’amulihi ma’a Al-Qur’an. Disertasi. Al-Jaza’ir: Universitas al-Jaza’ir.
Muslim, Mustafa. 2005. Mabahis fi at-Tafsir al-Maudui, Cet. Ke-4. Beirut: Dar al-Qalam.
Mustaqim, Abdul. 2019. Agumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai BasisModerasi Islam. Pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang Ulumul Qur’an. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Najjar (al), Abdul Majid. 2017. Maqasid Al-Qur’an fi Bina al-Fikr al-‘Umrani. Jurnal Islamiyah al-Ma’rifah, 89 (33).
Nasyar (al), Muhammad Sami. 1971. Nasy’ah al-Fikr al-Falsafi fi al-Islam, Cet Ke-5. Vol. 1. Kairo: Dar al-Ma’arif.
Qannuji (al), Sadiq bin Hasan. 1978. Abjad al-‘Ulum,. Ed. Abdul Jabar Zikar, Cet Ke-1, Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Qaradawi (al), Yusuf. 2000. Kayfa Nata’amal Ma’a Al-Qur’an, Cet Ke-3. Kairo: Daar al-Syuruq.
Rahman, Syahrul. 2017. Pro Kontra I’jaz ‘Adady dalam Al-Qur’an. Jurnal Ushuluddin, 25 (1).
Raisuni (al), Ahmad. 1995. Nazariyah al-Maqashid ‘Inda al-Imam asy-Syatibi, Cet Ke-4. Virginia: Al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami.
Salam, Ahmad. 1986. Al-Ab’ad al-Manhajiyyah li al-‘Amal al-Islami. Jurnal al-Ummat, 67.
Sami Nasyar (al), Muhammad. 1971. Nasy’ah al-Fikr al-Falsafi fi al-Islam, Cet Ke-5, Vol. 1. Kairo: Dar al-Ma’arif.
Subuki (al), Ali bin Abdul Kafi.1404 H. Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj, Cet Ke-1 vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Suyuti (al), Jalaludin. 1998. Al-Itqan fi Ulum Al-Qur’an.Kairo: Dar as-Salam.
Syatibi (al). Ibrahim bin Musa. t.t. Al-Muwafaqat fi Usul al-Fiq, Vol. 4. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
Tabari (al). 2000. Jami’ al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an. Ed. Ahmad Muhammad Syakir, Cet Ke-1, Vol. 22. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah.
‘Ulwani (al), Taha Jabir.2001. Maqasid asy-Syariah, Cet Ke-1. Beirut: Dar al-Hadi.
Wahyudi. 2018. Tafsir Sufi: Analisis Epistemologi Ta’wil al-Ghazali dalam Kitab Jawahir Al-Qur’an. Jurnal Ushuluddin, 26 (1).
Yubi (al), Muhammad Sa’d. 1998. Maqashid asy-Syari’ah al-Islamiyya wa ‘Alaqatuha bi al-Adillah. Riyadh: Dar al-Hijrah.
Yunus, Muhammad. 2012. Tajribah asy-Syaikh Muhammad al-Ghazali fi Tajdid al-Fikr al-Islami, Cet Ke-1. Kairo: Maktabah as-Saqafah ad-Diniyah.