Kandungan al-Fātihah Karya Bahrum Rangkuti (Koherensi al-Fātihah dengan Pancasila)

Main Article Content

Devi Faizah Yuliana

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang salah satu karya tafsir Indonesia, yakni buku Kandungan Al-Fatihah yang ditulis oleh Bahrum Rangkuti, salah satu sastrawan Indonesia. Pokok permasalahan yang dikaji adalah: bagaimana penafsiran Rangkuti terhadap surah al-Fatihah yang dikoherensikan dengan Pancasila, bagaimana manhaj, thariqah, lawn, dan uslub tafsirnya. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan metodologi penafsiran al-Qur’an dan diintegrasikan dengan pendekatan filologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Rangkuti dalam bukunya menafsirkan surah al-Fatihah dengan visi kebudayaan, lalu menghadapkannya dengan Pancasila. Rangkuti menjelaskan bahwa surah al-Fatihah mengandung lima pokok (ushul), yaitu Allah, Rabb al-‘Alamin, al-Rahman, al-Rahim, dan al-Malik. Dari lima pokok ini, kemudian Rangkuti menjelaskan bahwa di dalamnya juga mengandung penjelasan tentang aspek politik, sosial, ekonomi, lalu mengaitkannya dengan Pancasila. Adapun manhaj yang digunakan dalam karya tersebut adalah dominan ke tafsir bi al-ra’yi di samping juga terdapat beberapa penafsirannya menggunakan tafsir bi al-ma’tsur. Thariqah/ metode tafsirnya adalah tahlili (analisis) dengan lawn/corak adab al-ijtima’i (sosial kemasyarakatan). Sedangkan uslub (sistematika) tafsirnya dimulai dengan penjelasan tentang al-Fatihah, maksud masing-masing ayat, selanjutnya diuraikan kandungan surah al-Fatihah ke dalam bab-bab yang terdapat dalam buku tersebut sampai akhir.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Yuliana, D. F. (2019). Kandungan al-Fātihah Karya Bahrum Rangkuti (Koherensi al-Fātihah dengan Pancasila). Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah, 1(1), 66-83. https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i1.28
Section
Articles

References

Bumi Bebas. (2007, Juni 21). Retrieved Juli 1, 2019, from bumibebas.blogspot.com.
Pengertian Marga dan Tarambo . (2008, Juli 29). Retrieved Mei 10, 2019, from http://silitonga-ku.blogspot.com.
Abidu, Y. H. (2007). Dirasat wa Mabahits fi Tarikh al-Tafsir wa Manahij al-Mufassirin. (A. M. Qadirun Nur, Trans.) Jakarta: Gaya Media Pratama.
Al-Farmawi, ‘. a.-H. (1977). al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu‘i. Mesir: Maktabah Jumhuriyah.
B. Setiawan, d. (2004). Ensiklopedi Nasional Indonesia (IV ed.). Jakarta: PT. Delta Pamungkas.
Baidan, N. (2000). Metodologi Penafsiran al-Qur’an . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ihsan, Z. (1980). Ensiklopedi Indonesia . Jakarta: : Ikhtiar Baru .
Matondang, D. B. (2018, Maret 21). Din Syamsuddin: Ajaran Islam Sesuai dengan Nilai Pancasila. Retrieved Juli 1, 2019, from http://news.detik.com.
Rangkuti, B. (1976). Kandungan al-Fatihah (VIII ed.). Jakarta: Bulan Bintang.
Taimiyah, I. (1996). Al-Siyasah al-Syar’iyyah. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyah.
Thameem, U. (2000). Metodologi Tafsir al-Qur’an Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif. Jakarta:: Riora Cipta.